Przejdź do treści Przejdź do menu

REGULAMIN REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej  na rok szkolny 2021/2022

 

 Podstawa prawna:

Na podstawie § 11 baa ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się:

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE, Z WYJĄTKIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA ORAZ SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Terminy rekrutacji

 • Od 17 maja do 21 czerwca do godz. 15.00 - termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w szkole pierwszego wyboru.
 • Od 25 czerwca do 14 lipca do godz. 15.00 - termin dostarczania kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i  zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 • Od 15 lipca do 21 lipca Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
 • 22 lipca o godz. 10.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.
 • Od 23 lipca do 30 lipca do godz. 15.00 - termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, karty zdrowia i dwóch podpisanych zdjęć. Kandydat deklaruje wybór drugiego języka obcego. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
 • 02 sierpnia o godz.10.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Do 30 sierpnia przyjmowanie uczniów w miarę wolnych miejsc.


UWAGA!

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. Poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11 baa ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Zasady rekrutacji

 1. W roku szkolnym 2021/2022 nabór do ZSGiH w Bielsku – Białej zostanie przeprowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Kandydaci do klas pierwszych dokonują rejestracji tylko drogą elektroniczną w terminie od 17 majado21 czerwca 2021 roku.
 3. Poniższa tabela podaje zajęcia edukacyjne dla poszczególnych typów szkół, z których oceny będą przeliczane na punkty.
 4. Absolwent szkoły podstawowej ma prawo kandydować maksymalnie do trzech szkół, ale może w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności.
 5. Kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru podpisane przez siebie i rodziców/prawnych opiekunów podanie (deklarację wyboru oddziałów w szkołach, do których ubiegają się o przyjęcie).
 6. Rekrutacja odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest do oddziału, który zaznaczył jako pierwszy spośród wszystkich wskazanych przez niego w deklaracji, do którego liczba punktów rekrutacyjnych jest wystarczająca.
 7. Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania limity miejsc.
 8. Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli nauki w ZSGiH w Bielsku – Białej przez złożenie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 9. Nie przekazanie oryginałów świadectw i zaświadczeń jest równoznaczne z rezygnacją kandydata do podjęcia nauki w naszej szkole, co oznacza skreślenie go z listy przyjętych.

 

Jeśli  po zakończeniu rekrutacji do szkół wszystkich typów szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie do ZSGiH w Bielsku - Białej do 30 sierpnia 2021 roku.

 

W roku szkolnym 2021/2022 Dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku –  Białej organizuje nabór do następujących typów szkół:

 

Technikum nr 8 w kierunkach kształcenia ( 5 – letnie):

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych,
 2. technik usług kelnerskich,
 3. technik technologii żywności

 

Branżowa Szkoła I Stopnia w kierunku kształcenia (3 – letnia):

 1. kucharz w tym:

- praktyka w warsztatach szkolnych,

- praktyka w zakładach gastronomicznych.

 1. cukiernik w tym:

- praktyka w warsztatach szkolnych,

 


Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia:

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności po dostarczeniu odpowiednich zaświadczeń, dyplomów potwierdzających tytuł finalisty lub laureata.

Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące równorzędne kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata;

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata opieka zastępczą,

- ocena z zachowania.

 

 

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do ZSGiH w Bielsku - Białej rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść  do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga administracyjna.

Limit miejsc

Przewidywane jest przyjęcie 30 uczniów do każdej klasy.