Przejdź do treści Przejdź do menu

Bielsko-Biała, dnia 04.01.2021

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH -  K/26/5/2020

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 16.12.2020 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert
 2. Pakiet 1i – Ciasta – Oferta nr 1 – FHUP „Jedyna” Sp. cywilna Adam Bąk, Andrzej Bąk, ul. Sucharskiego 13, 43-344 Bielsko-Biała z ceną ofertową 18 723,80 zł brutto, słownie: osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy 80/100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

 Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek  w siedzibie zamawiającego  po 20.01.2021r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 15.01.2021 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.eduportal.bielsko.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta WikłoBielsko-Biała, dnia 04.01.2021

 

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/5/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej       w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

 

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843)

Przeczytaj więcej o:  interes publiczny , unieważnienie przetargu , Zamówienia publiczne

        

    Bielsko-Biała, dnia 16 grudnia 2020 r.

 

ZSGiH-  K/26/5/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert części
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 18.01.2021 – 31.08.2021.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h, 1i).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.01.2021 r. do godz. 9.00

             na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.12.2020

 

        Dyrektor

                                                                         Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Specyfikacja

załącznik nr 1

Załącznik nr 1h,1i

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6
Bielsko-Biała, dnia 14.12.2020

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH -  K/26/4/2020

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 03.12.2020 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 3 –  zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów z ceną ofertową 160 702,50 zł brutto, słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwa 50//100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 5 – Chłodnie Europejskie  Sp z o.o., ul. Fabryczna 14, 41-260 Sławków z ceną ofertową 124 638,65 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści osiem65/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 4 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 84 197,55 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem 55/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze - Oferta nr 2 – Spółdzielnia Mleczarska w Wieprzu ul. Beskidzka 291, 34-122 Wieprz z ceną ofertową 73 707,24 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedem 24/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 6 – Piekarnia Rynek s.c. Waluś Weronika, Waluś Jadwiga, Pl. Rynek 9, 34-300 Żywiec  z ceną ofertową 40 346,00 zł brutto, słownie: czterdzieści tysięcy trzysta czterdzieści sześć 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 4 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 101 524,11 zł brutto, słownie: sto jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery 11/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja - Oferta nr 4 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 11 200,00 zł brutto, słownie: jedenaście tysięcy dwieście 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert
 9. Pakiet 1i – Ciasta – Brak ofert

 

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego  po 10.01.2021r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 04.01.2021 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy                  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.eduportal.bielsko.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 14.12.2020

 

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/4/2020

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej       w części 1h – Dodatki cukiernicze oraz 1i – Ciasta.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

 

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843)

                                                                       Bielsko-Biała, dnia 03 grudnia 2020 r.

 

ZSGiH-  K/26/4/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
UL.
Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 -  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częś
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.2021 – 31.08.2021.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone        w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.12.2020 r. do godz. 9.00

             na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  

             i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.12.2020

 

        Dyrektor

                                                                         Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 1a-1i

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Bielsko-Biała, dnia 31.08.2020

Informacja o zmianie w wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH -  K/26/2/2020

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, iż wykonawca wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.07.2020 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej dotyczącym Pakietu 1f Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 2 – Ambi Zakład Produkcji Spożywczej ul. Składowa 11, 41-902 Bytom z cena ofertową  96 175,17 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 17/100 zł brutto zrezygnował z podpisania umowy.

Mając powyższe na uwadze, wskazuję, że – zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy PZP– „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1”

            W związku z powyższym informujemy, że kolejnym wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Pakietu 1f Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone – jest firma PPH „Błażej” Błażej Firganek, ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 101 266,07 zł brutto, słownie: sto jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 07/100 zł brutto

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 10.09.2020r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 31.08.2020 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

 

                                                                                         Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło


Bielsko-Biała, dnia 25.08.2020

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH -  K/26/2/2020

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Sprostowanie

 

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.07.2020 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 1 –  zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów z ceną ofertową 179 397,75 zł brutto, słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 75/100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1  otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

 

a nie jak wcześniej podano

 

Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory  – Oferta nr 1 –  zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów z ceną ofertową 278 996,55 zł brutto, słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 55//100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1  otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

 

 Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Bielsko-Biała, dnia 20 sierpnia 2020 r.

 ZSGiH-  K/26/3/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul.
Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

 15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert części
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 21.2020 – 31.12.2020.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2020 r. do godz. 9.00

             na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  

             i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.08.2020

 

        Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1h

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Bielsko-Biała, dnia 18.08.2020

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH -  K/26/2/2020

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.07.2020 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 1 –  zakład Masarski s.c. Stanisław, Henryka Ośliźlok, ul. Powstańców 24, 44-348 Skrzyszów z ceną ofertową 278 996,55 zł brutto, słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 55//100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1  otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 5 – Chłodnie Europejskie  Sp z o.o., ul. Fabryczna 14, 41-260 Sławków z ceną ofertową 127 774,31 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery 31/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 5  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 90 603,23 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset trzy 23/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów  w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze - Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 73 562,43 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa 43/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 4 – PFH-U-P „Jedyna” s.c. Adam Bąk, Andrzej Bąk, ul. Sucharskiego 13, 43-344 Bielsko-Biała z ceną ofertową 35 946,60 zł brutto, słownie: trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć 60/100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 2 – Ambi Zakład Produkcji Spożywczej, ul. Składowa 11, 41-902 Bytom z ceną ofertową      96 175,17 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 17/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena  i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet 1g – Jaja - Oferta nr 6 – PPH „Błażej” Błażej Firganek Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała  z ceną ofertową 10 710,00 zł brutto, słownie: dziesięć tysięcy siedemset dziesięć 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena         i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert
 9. Pakiet 1i – Ciasta – Oferta nr 3 – PFH-U-P „Jedyna” s.c. Adam Bąk, Andrzej Bąk, ul. Sucharskiego 13, 43-344 Bielsko-Biała z ceną ofertową 17 837,80 zł brutto, słownie: siedemnaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem 80/100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3  otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.

 

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego  po 10.09.2020r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 31.08.2020 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy                  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.eduportal.bielsko.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania  listownie.

 

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

         


Bielsko-Biała, dnia 18.08.2020

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/2/2020

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej       w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

 

 podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843)                                                         Bielsko-Biała, dnia 27 lipca 2020 r.

 ZSGiH-  K/26/2/2020

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul.
Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 -  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 09.2020 – 31.12.2020.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( art 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
  - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
  - Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  - Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.07.2020

 

        Dyrektor

                                                                         Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 1a - 1i

Załącznik nr 2.

Załącznik nr 3.

Załącznik nr 4.

Załącznik nr 5.

Załącznik nr 6.


Bielsko-Biała, dnia 15.01.2020

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH - K/26/6/2019

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 27.12.2019 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

 2. Pakiet 1i – Ciasta – Oferta nr 1 – FHUP Jedyna s.c. Adam i Mirosław Bąk,Marcin Bak, Andrzej Bąk ul. Sucharskiego 14, 43-300 bielsko-Biała z ceną ofertową 19 475,50 zł brutto, słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć 50/100 zł brutto oraz 14 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów – 96 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po 03.02.2020r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 30.01.2020 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.eduportal.bielsko.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Bielsko-Biała, dnia 15.01.2020

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/6/2019

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Bielsko-Biała, dnia 27 grudnia 2019 r.

ZSGiH- K/26/6/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.02.2020 – 31.08.2020.

 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

  5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w post
  ępowaniu:

Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1h, 1i).

 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Zącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).

 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).

 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).

 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :

 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 • Nie pobiera się wadium.

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %

 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.01.2020 r. do godz. 9.00

na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych

i Handlowych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 • Termin związania ofertą 30 dni.

 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.12.2019 r.

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Specyfikacja

Załącznik 1

Załącznik 1h,1i - formularz cenowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Bielsko-Biała, dnia 20.12.2019

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/5/2019

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze oraz 1i - Ciasta

Uzasadnienie:

Brak ofert.

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Bielsko-Biała, dnia 19.12.2019

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH - K/26/5/2019

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.07.2019 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 1 – Hurtownia Drobiu i Jaj, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28 z ceną ofertową 278 996,55 zł brutto, słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć 55//100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 1 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

 2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 2 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 134 168,26 zł brutto, słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt osiem 26/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce – Oferta nr 2 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 103 749,70 zł brutto, słownie: sto trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć 70/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 4. Pakiet 1d – Nabiał, oleje i tłuszcze - Oferta nr 2 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 98 065,89 zł brutto, słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć 89/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 5. Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 4 – Piekarnia Rynek s.c. Waluś Weronika, Waluś Jadwiga, Pl. Rynek 9 z ceną ofertową 31 636,80 zł brutto, słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset trzydzieści sześć 80/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.

 6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 2 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 105 562,13 zł brutto, słownie: sto pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 13/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 7. Pakiet 1g – Jaja - Oferta nr 2 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 13 000,00 zł brutto, słownie: trzynaście tysięcy 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

 8. Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

 9. Pakiet 1i – Ciasta – Brak ofertowym

Odrzucono ofertę – Chłodnie Europejskie Sp. z o.o., 41-260 Sławków, ul. Fabryczna 14 w związku z dostarczeniem oferty po terminie. Ofertę odesłano pocztą.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po 07.01.2020r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

 

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 02.01.2020 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.eduportal.bielsko.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

Dyrektor

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

                                                                       Bielsko-Biała, dnia 10 grudnia 2019 r.

 

ZSGiH-  K/26/5/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

 1. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15800000-6 – Różne produkty spożywcze

15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty

15500000-3 – Produkty mleczarskie

15331170-9 -  Warzywa mrożone

15220000-6 – Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

15230000-9 – Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone

15332100-5 – Przetworzone owoce

03142500-3 – Jaja

15400000-2 – Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

 • Dopuszcza się składanie ofert częś
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.2020 – 31.08.2020.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone        w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 1. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i).
 2. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego
 4. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 5. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 9. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 10. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 11. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2019 r. do godz. 9.00

             na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  

             i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.12.2019

 

        Dyrektor

                                                                         Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik

Specyfikacja

Bielsko-Biała, dnia 25.10.2019

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/6/2019

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1e – Pieczywo.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

Bielsko-Biała, dnia 16 października 2019 r.

 

ZSGiH-  K/26/6/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i HandlowychStanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej www.gastronom.eduportal.bielsko.pl

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV: 15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 12.11.2019 – 31.12.2019.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone        w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1e ).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas     w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019 r. do godz. 9.00

             na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  

             i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.10.2019

 

        Dyrektor

                                                                         Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Formularz ofertowy 1e

Specyfikacja


Bielsko-Biała, dnia 15.10.2019

 

Oznaczenie sprawy ZSGIH – K/26/5/2019

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do Warsztatów Szkolnych

Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

 

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU           z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż       i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części 1h – Dodatki cukiernicze.

Uzasadnienie:

Brak ofert.

 

podstawa prawna:

art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

Przeczytaj więcej o:  interes publiczny , unieważnienie przetargu , Zamówienia publiczne


Bielsko-Biała, dnia 04 pażdziernika 2019 r.

 

ZSGiH-  K/26/5/2019

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Miasto Bielsko-Biała Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie

internetowej https://gastronom.eduportal.bielsko.pl/

 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  Stanisława Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

 

Przedmiot zamówienia:

Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

15810000-9 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.11.2019 – 31.12.2019.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone        w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

 

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

 

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
  w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

 

 1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1e ).
 3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego
 5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 2 ustawy Pzp
 9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 2b znowelizowanej ustawy pzp).
 12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ) :
 • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
 • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

 

 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 95%, termin płatności – 5 %
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz. 9.00

            
na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych  

             i Handlowych przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniają
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.10.2019

 

        Dyrektor

                                                                         Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych

w Bielsku-Białej

mgr Jolanta Wikło

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Specyfikacja

Formularz cenowy